Image of Bai Bing

Bai Bing

1986-05-02 Xi'an,Shanxi Province,China

Image of Bai Bing

Biografia

Películas

第一爐香 Mrs Xin 2021-10-22
红海行动 Hostage 2018-02-16
那些女人 2018-09-03
決戰食神 2017-02-10
救火英雄 Lin 2014-01-02
一個人的武林 Sinn Ying 2014-10-31
十二生肖 Lily 2012-12-20
逆戰 Ice 2012-01-19
建党伟业 黄淑仪/ Huang Shuyi 2011-06-23
新少林寺 Singer 2011-01-20
隐婚男女 Tony 2011-04-08
让子弹飞 Daiyu Qingwenzi 2010-12-20