Image of Han Chae-young

Han Chae-young

1980-09-13 Daegu, South Korea

Image of Han Chae-young

Biografia

Han Chae-young (한채영) is a South Korean actress. She was born on September 13, 1980.

Películas

이웃집 스타 2017-09-21
不速之客 Zhang Lin Lin 2016-04-01
인플루언스 J 2010-03-03
하루 Stylist 2010-09-24
걸프렌즈 Jin 2009-12-17
굿모닝 프레지던트 Kim Ee-yeon 2009-10-22
지금 사랑하는 사람과 살고 있습니까? Han Seo-yeo 2007-08-15
와일드 카드 Kang Na-na 2003-05-16
해적, 디스코왕 되다 Bong-ja 2002-06-06
찍히면 죽는다 Eun-mi 2000-08-26